Stavkonsult Praha s.r.o.

Inženýrská, dozorová a kontrolní činnost ve stavebnictví včetně souvisejícího projektového řízení a ekonomického poradenství

O nás

Jsme společností specializující se na inženýrskou, dozorovou a kontrolní činnost ve stavebnictví včetně souvisejícího projektového řízení a ekonomického poradenství.

StavKonsult Praha s.r.o.

Zástupci společnosti působí v sektoru stavebnictví celou svoji profesní kariéru a mají rozsáhlé zkušenosti s přípravou, se schvalovacími a povolovacími procesy staveb, vlastní realizací stavebních akcí, projektovým řízením a investiční činností ve stavebnictví jak pro soukromé investory, tak pro instituce státní správy. Tento průnik rozsáhlých zkušeností ze všech klíčových stran stavebního sektoru v ČR umožňuje naší společnosti vždy nabízet služby a řešení, které jsou nejvíce efektivní pro klienta a vedou k jasnému a kvalitnímu výsledku.

Portfolio našich činností začíná od přípravy staveb, odborné koordinace všech stupňů projektové dokumentace, přes konzultace, odborné posudky, posouzení projektů z hlediska proveditelnosti včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, návrhu nejefektivnějšího ekonomického řešení, poradenství případného externího financování a následnou ochranu investice pomocí věcné a rozpočtové kontroly plnění, spolupráci při výběru zhotovitele stavby a dílčích subdodavatelů, technický dozor investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby až po kolaudaci stavebního díla.

Inženýrská a dozorová činnost ve stavebnictví

 • Vyřízení nezbytných povolení a jiných souhlasů pro realizaci a užívání stavby
 • Zajištění odborných posudků
 • Zajištění a koordinace architektonického návrhu a projektové dokumentace
 • Příprava a koordinace stavebních rozpočtů a celkového ekonomického řešení investiční akce. Projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy či správci sítí a komunikací.
 • Technický stavební dozor investora
 • Spolupráce při smluvním zajištění realizace s dodavateli stavebních prací
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (BOZP) při realizaci stavby
 • Příprava stavebního díla ke kolaudaci a spolupráce při kolaudačním řízení

Mosty a inženýrské konstrukce

 • Odborné posudky a expertní činnost
 • Konzultační a koordinační práce při zpracování projektové dokumentace
 • Expertizu projektů mostů a silničních staveb
 • Ekonomické posudky a propočty, vyhodnocení variant
 • Kontrolu kvality stavebních prací

 • Kompletní inženýrskou činnost
 • Technickou pomoc při opravách, rekonstrukcích a údržbě
 • Technický dozor a supervizi staveb

 • Hlavní a mimořádné prohlídky mostů

Investičně projektová činnost

 • Komplexní projektové řízení investičních Real Estate projektů
 • Nákladové, technické a finanční studie (zpracování návrhů a koordinace variant stavebně technologických řešení investiční akce včetně ekonomických modelů efektivity následného provozu, životnosti, návratnosti, atd.)
 • Vyhledávání vhodných investičních lokalit, Real Estate projektů a možnosti jejich financování.